KALVARIJŲ G. 125, PC BALDŲ ROJUS 2AUKŠTAS

Privatumo politika

Privatumo politika

1. UAB „Guglas“ (toliau – Guglas) Privatumo politikoje (toliau – Politika) naudojamos sąvokos:
1.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba
kurio tapatybę galima nustatyti;
1.2. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su
asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai

rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava,
susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais
naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba
sunaikinimas;
1.3. Reglamentas – Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. Reglamentas (ES)
2016/679.
1.4. Slapukas – nedidelis tekstinis failas, kurį internetinis puslapis www.audrineta.lt išsaugo
lankytojo galiniame įrenginyje (kompiuteryje, mobiliajame telefone) tam, kad naudotojo galinis
įrenginys būtų atpažintas naudotojui pakartotinai apsilankius internetiniame puslapyje;
1.5. kitos sąvokos kaip jos apibrėžtos Reglamente, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir
kituose LR teisės aktuose, reguliuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.
II. INTERNETINIAME PUSLAPYJE TVARKOMI ASMENS DUOMENYS
2. Guglas internetiniame puslapyje www.ekspozicija.lt Jūsų asmens duomenis tvarko:
2.1. įrašant internetiniame puslapyje www.ekspozicija.lt naudojamus slapukus į Jūsų galinį įrenginį,
kurį naudodami apsilankote šiame puslapyje.

III. GUGLAS INTERNETINIAME PUSLPAPYJE NAUDOJAMI SLAPUKAI

3. Guglas naudojami internetinio puslapio www.ekspozicija.lt slapukai įrašomi į Jūsų galinį įrenginį
pirmą kartą apsilankius šiame puslapyje.
4. Slapukų pagalba Guglas tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:
4.1. Jūsų naudojamos naršyklės tipą;
4.2. Jūsų naršymo istoriją;
4.3. Jūsų galiniam įrenginiui priskirtą internetinio protokolo (IP) adresą;
4.4. apsilankymų internetiniame puslapyje skaičių;
4.5. naršymo Guglas internetiniame puslapyje trukmę;
4.6. peržiūrėtas Guglas internetinio puslapio sekcijas;
4.7. kitą informaciją apie Jūsų atliktus veiksmus Guglas internetiniame puslapyje.
5. Slapukus Guglas naudoja siekdamas:
5.1. užtikrinti internetinio puslapio funkcionalumą;
5.2. tobulinti ir vystyti internetinį puslapį, kad jis atitiktų Jūsų naršymo poreikius;
5.3. diegti internetiniame puslapyje naujas funkcijas, kurios palengvintų naudojimąsi puslapiu,
informacijos puslapyje paiešką, taip pat sudarytų galimybes internetiniu puslapiu naudotis
platesniam naudotojų ratui;
5.4. užtikrinti parduodamos produkcijos ir teikiamų paslaugų plėtrą;
5.5. analizuoti naudotojų elgseną naršant Guglas internetiniame puslapyje;
5.6. susieti savo internetinį puslapį su administruojamomis socialinio tinklo paskyromis:
5.6.1. https://www.facebook.com/ekspozicija.lt/;
5.6.2. https://www.instagram.com/ekspozicija.lt/
5.7. sekti savo internetinio puslapio parodymus.
6. Guglas internetiniame puslapyje naudojami šių kategorijų slapukai:
6.1. griežtai privalomi slapukai, skirti užtikrinti internetinio puslapio funkcionavimą tam, kad
galėtumėte naudotis visomis internetinio puslapio funkcijomis. Šie slapukai renka bendro pobūdžio
informaciją apie lankytojų naudojimąsi internetiniu puslapiu;
6.2. analitiniai slapukai, leidžiantys atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojų apsilankymų skaičių,
stebėti, kokiomis internetinio puslapio sekcijomis lankytojai naudojasi, taip pat renkantys kitą
informaciją, susijusią su svetainės naudojimu. Šie slapukai suteikia Guglas informaciją, kuri
panaudojama internetinio puslapio tobulinimui ir naujų funkcijų diegimui;
6.3. funkciniai slapukai, padedantys atpažinti ir įsiminti internetiniame puslapyje besilankiusius
lankytojus, jų lankytas internetinio puslapio sekcijas, naudotas internetinio puslapio funkcijas,
internetiniame puslapyje darytus pakeitimus ir kitus internetiniame puslapyje atliktus pasirinkimus.

Pakartotinai lankantis Guglas internetiniame puslapyje jis bus suderintas pagal Jūsų anksčiau
atliktus pasirinkimus, išskyrus atvejus, kai Jūs rankiniu būdu pašalinate Guglas internetinio puslapio
funkcinius slapukus iš savo interneto naršyklės arba šie slapukai automatiniu būdu yra pašalinami iš
jūsų galinio įrenginio pasibaigus slapukų naudojimo laikotarpiui;
6.4. tiksliniai arba reklaminiai socialinių tinklų paskyrų, nurodytų šios Politikos 5.6 punkte, slapukai,
skirti pasiūlyti Jūsų poreikius ir naršymo elgseną atitinkančius pasiūlymus šiose paskyrose apie
Audrineta teikiamas paslaugas.
8. Slapukai Guglas internetiniame puslapyje yra naudojami Jūsų sutikimo pagrindu. Jums
apsilankius pagrindiniame Guglas internetiniame puslapyje iššokančiame lange galite sutikti, kad
būtų įrašomi visi internetiniame puslapyje naudojami slapukai į Jūsų galinį įrenginį. Jei nenorite duoti
sutikimo dėl visų Guglas internetiniame tinklapyje naudojamų slapukų įrašymo, galite eiti į slapukų
valdymo parametrus, į kuriuos nuoroda pateikiama tame pačiame iššokančiame lange. Slapukų
valdymo parametruose galite pažymėti, su kurių kategorijų slapukų įrašymu sutinkate. Griežtai
privalomi slapukai įrašomi į Jūsų galinį įrenginį nepriklausomai nuo to, ar davėte sutikimą, kadangi
be šių slapukų funkcionavimo negalėsite naudotis visomis Guglas internetinio puslapio funkcijomis.
Jei neduosite sutikimo dėl funkcinių slapukų įrašymo, pakartotinai lankantis Guglas internetiniame
puslapyje jis nebus suderintas pagal Jūsų poreikius ir anksčiau puslapyje atliktus pasirinkimus. Jei
neduosite sutikimo dėl analitinių slapukų įrašymo, Guglas negalės įvertinti, kokie internetinio
puslapio patobulinimai ir kokios papildomos funkcijos yra reikalingos, siekiant pagerinti Jūsų
naršymo šiame puslapyje kokybę. Jei neduosite sutikimo dėl tikslinių arba reklaminių slapukų
įrašymo, Guglas negalės Jums pateikti Jūsų poreikius ir naršymo elgseną atitinkančių pasiūlymų
Guglas socialinio tinklo paskyrose.

IV. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

 
9. Guglas internetiniame puslapyje www.ekspozicija.lt tvarkomi Jūsų asmens duomenys nėra
perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai perduoti Jūsų asmens duomenis Audrineta
turi teisinę prievolę vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

V. INTERNETINIO PUSLAPIO LANKYTOJŲ TEISĖS

10. Sutikdami su internetinio puslapio www.ekspozicija.lt slapukų įrašymu į Jūsų galinį įrenginį, Jūs
įgyjate šias teises:
10.1. teisę susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis;
10.2. teisę reikalauti ištaisyti, papildyti ar ištrinti Jūsų tvarkomus asmens duomenis;
10.3. teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
10.4. teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Guglas, susistemintu,
įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų
valdytojui;
10.5. teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.
11. Jūsų teisių įgyvendinimo sąlygas, apribojimus ir tvarką nustato Guglas Duomenų subjektų teisių
įgyvendinimo tvarkos aprašas, su kuriuo galite susipažinti internetiniame puslapyje
www.ekspozicija.lt.
12. Manydami, kad Guglas internetiniame puslapyje vykdomas Jūsų asmens duomenų tvarkymas
neatitinka Reglamento, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų LR įstatymų ir teisės
aktų, reguliuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų ar kitaip pažeidžia Jūsų teises ir
laisves, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją įstatymų nustatyta tvarka.

Amet mattis vulputate enim nulla aliquet. Id porta nibh venenatis cras sed felis dictumst vestibulum rhoncus est.
[instagram-feed cols=3 imagepadding=2]
Quick links